CiEP Training & Coaching

CiEP Training & Coaching

Doezastraat 35-37
2311 HA Leiden

www.ciep.com

Bedrijfstrainingen, Coaching
Werkplek coaching op het gebied van Effectieve Zelfsturing, Training Effectieve Zelfsturing op basis van CiEP, CiEP Persoonlijke Waarden- en drijfverenprofiel, Coaching (Livvit)

ZBR, ZBR Livvit
1 juni 2021